Algemene Wedstrijdvoorwaarden voor deelname aan de wedstrijd: Uniroyal Formule 1 prijsvraag 2018

Actievoorwaarden

Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door 

Continental Banden groep B.V.

Nijverheidsweg 50

3771 NE Barneveld


Voor alle vragen, opmerkingen of klachten in verband met deze wedstrijd dient u contact op te nemen met info@conti.nl


Criteria voor deelname

Om aan de wedstrijd deel te kunnen nemen, dient u zich eenmalig te registreren. U dient zich te registreren met behulp van het ingevulde registratieformulier en tussen 23 mei en 26 juni 2018 de prijsvraag te beantwoorden. Deelname is gratis.


Alle personen ouder dan 18 jaar en woonachtig in Nederland komen in aanmerking voor deelname aan deze wedstrijd. Ten behoeve van de registratie dienen de deelnemers hun officiële voor- en achternaam, alsmede hun e-mailadres te verstrekken. Het is niet toegestaan om onder een valse naam of namens een andere persoon deel te nemen. Het is niet toegestaan om meerdere keren (of onder verschillende namen) aan de wedstrijd deel te nemen.


Werknemers van Continental Banden Groep B.V. en hun familieleden alsmede alle personen die betrokken zijn bij het ontwerpen en creëren van de wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.


Termijn en prijzen van de wedstrijd

De termijn voor deelname aan de wedstrijd opent op 23 mei 2018 middernacht en sluit op 26 juni 2018 middernacht.


Na het sluiten van de wedstrijd voert Continental Banden Groep B.V. onder alle inzendingen een controle uit op de antwoorden en wordt bij meerder goede inzendingen willekeurig 2 winnaars gekozen.


 De volgende prijzen worden onder alle deelnemers aan de wedstrijd verloot:

  • 2 x twee weekend tickets incl campingplaatst voor twee personen. De tickets zijn voor de F1 van Spa Francorschamps  op 24,25 en 26 augustus. Het is niet toegestaan om de prijs te retourneren, te ruilen of in te wisselen voor geld. 

De winnaar is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele belastingen over de prijs.


Continental Banden Groep B.V. behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen of te verlengen. Dit is met name van toepassing wanneer er om technische of juridische redenen geen garantie kan worden geboden dat de wedstrijd naar behoren kan worden uitgevoerd. In dit geval hebben de deelnemers aan de wedstrijd geen recht om claims tegen Continental Banden Groep B.V. in te dienen. 


 Bekendmaking van de winnaars 

Na de verloting van de prijzen zullen de winnaars onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Als onderdeel van de wedstrijd heeft Continental Banden Groep B.V. het recht om de informatie van de winnaars aan samenwerkingspartners te versturen om de bekendmaking en levering van de prijs mogelijk te maken. 


Wanneer de winnaar niet binnen 5 werkdagen weken na ontvangst van het bericht dat hij/zij een prijs gewonnen heeft contact opneemt met Continental Banden Groep B.V. of de betreffende samenwerkingspartner, komt het recht op het opeisen van de prijs te vervallen, zonder vervanging van de prijs. Wanneer de prijs niet binnen 2 maanden na ontvangst van het bericht dat hij/zij een prijs gewonnen heeft, kan worden afgeleverd om redenen waarvoor de winnaar verantwoordelijk is, komt het recht op het opeisen van de prijs te vervallen, zonder vervanging van de prijs.


Uitsluiting van deelname aan de wedstrijd

Continental Banden Groep B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deelnemers van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten en om het uitreiken van prijzen te weigeren en deze prijzen terug te vorderen indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van valse informatie, manipulatie, inbreuk op deze Voorwaarden voor deelname of van andere verboden handelingen.


Disclaimer

De deelnemer erkent dat Continental Banden Groep B.V. geen garantie of verzekering kan bieden voor de beschikbaarheid van de websites die vereist zijn voor deelname aan de wedstrijd of de inhoud van deze websites. Continental Banden Groep B.V. behoudt zich het recht voor om deze websites (zonder voorafgaande kennisgeving) op te heffen of de toegang tot deze websites geheel of gedeeltelijk te beperken. Continental Banden Groep B.V. is niet aansprakelijk voor het faillissement van de samenwerkingspartners of voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en regelingen omtrent de prijzen. Continental Banden Groep B.V., diens bedrijfsonderdelen, werknemers of dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door fouten, vertragingen of onderbrekingen tijdens de verzending; defecten in de technische uitrusting of diensten; onjuiste inhoud, verlies of wissing van data; virussen; of schade die om enige andere reden is ontstaan door deelname aan deze wedstrijd, tenzij Continental Banden Groep B.V. vanwege kwade opzet of grove nalatigheid verantwoordelijk is voor deze schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing op lichamelijk letsel of ingevaarbrenging van leven of gezondheid.


TOESTEMMING

Door zich te registreren, geven deelnemers Continental Banden Groep B.V. uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens op te slaan voor de duur van de wedstrijd en, indien nodig, om deze gegevens te verzenden naar PAUWR, online marketing bureau, die tevens het recht heeft om de persoonsgegevens voor de duur van de wedstrijd op te slaan, voor zover het opslaan en verzenden van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd zullen de gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden gewist. Tenzij deelnemers uitdrukkelijk anders verklaren, wordt de in het kader van de wedstrijd verstrekte informatie uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de wedstrijd en zal deze informatie niet aan derden bekend worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers. 


Deelnemers hebben het recht om op elk gewenst moment hun toestemming voor de opslag van hun gegevens in te trekken en zich daarmee uit de wedstrijd terug te trekken. U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan Continental Banden Groep B.V. , hetzij via e-mail aan info@conti.nl. Na intrekking van zijn/haar toestemming worden de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van de betreffende deelnemer onmiddellijk gewist.


Publicatie

In het geval dat ze een prijs winnen, geven de deelnemers toestemming voor publicatie van hun namen en woonplaatsen op de website van Continental Banden Groep B.V. en in het advertentiemateriaal dat door Continental Banden Groep B.V. wordt gebruikt op facebook. 


Deelnemers hebben het recht om op elk gewenst moment hun toestemming voor de publicatie van hun gegevens in te trekken en zich daarmee uit de wedstrijd terug te trekken. Zie paragraaf 7.2.


Overige

Beroep op een rechter is niet toegestaan. 


Op deze Algemene Voorwaarde voor deelname en alle aspecten van de juridische relatie tussen de deelnemers en Continental Banden Groep B.V. is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing. 


Indien een van deze Voorwaarden voor deelname geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de resterende Voorwaarden voor deelname. De ongeldige bepaling of voorwaarde zal worden vervangen door een juridisch geldige regel die het meest aansluit op het uitdrukkelijke commerciële doel en nut van de ongeldig verklaarde bepaling of voorwaarde. Dit geldt tevens wanneer er in de regels van deze Voorwaarden voor deelname onverhoopt sprake is van een omissie.


De plaats van uitvoering en het bevoegde rechtsgebied is Nederland voor zover een overeenkomst hierover is toegestaan. Indien de deelnemer geen algemene rechtsbevoegdheid heeft in Duitsland of na aanmelding voor de wedstrijd naar het buitenland verhuist, zal het hoofdkantoor van Continental Banden Groep B.V. als bevoegd rechtsgebied worden aangemerkt.
Uniroyal. Een merk van Continental.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Klik hier voor meer informatie of om uw cookie-instellingen te wijzigen.